ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

 

1.ข้อสำคัญ

ขอขอบพระคุณสำหรับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา www.tykfilters.com, www.flomaxfilters.com (“เว็บไซต์”) ขอท่านได้โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ (“ข้อกำหนดการใช้”) ก่อนการใช้งานเว็บไซต์ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท  ทีวายเค  ฟิลเตอร์ส  จำกัด 180/1  ม.8 ซ.สุขสวัสดิ์ 74 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ประเทศไทย  (“บริษัทฯ”) โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านได้ยอมรับข้อกำหนดการใช้ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการการเข้าใช้งานแก่ท่าน บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ฉบับนี้ได้เป็นครั้งคราว ดังนั้น ขอให้ท่านได้โปรดทำความเข้าใจข้อกำหนดการใช้ทุกครั้งที่มีการใช้งานเว็บไซต์ การใช้งานของท่านบนเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ท่านจำต้องปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงและผูกพันตนกับข้อกำหนดการใช้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง หากเวลาใดก็ตาม ท่านไม่ประสงค์จะยอมรับในข้อกำหนดการใช้นี้ ท่านก็ไม่อาจจะใช้งานเว็บไซต์นี้ได้

 

2.การไม่รับประกันรับรอง

ขณะที่บริษัทฯ ได้ใช้ความมานะอุตสาหะเพื่อจะให้ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ออกมาถูกต้องทุกประการ บริษัทฯ ไม่รับประกัน หรือไม่มีการรับรองใดๆ ว่าข้อมูล หรือเนื้อหาทุกอย่างที่ปรากฎบนเว็บไซต์นั้นจะถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์

 

3.ลิงก์

ทั้งนี้ อาจปรากฏลิงก์ที่จะนำท่านออกไปจากเว็บไซต์นี้ หรือนำท่านเข้ามาสู่เว็บไซต์นี้จากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ลิงก์ของบุคคลที่สามนั้นมิได้อยู่ในความควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบในเนื้อหาที่ปรากฏของลิงก์ดังกล่าว หรือลิงก์อื่นใดที่บรรจุไว้ในเว็บลิงก์เหล่านั้นทั้งสิ้น

ลิงก์ของบุคคลที่สามที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ มิได้เป็นผู้สลักหลังหรือเป็นผู้รับผิดชอบในเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของลิงก์ปรากฏเหล่านั้น ขอบเขตที่เว็บไซต์นี้บรรจุลิงก์เพื่อไปสู่เว็บไซต์อื่น หรือการเข้าสู่เว็บไซต์นี้จากลิงก์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์อื่นนั้น เป็นเนื้อหาและสิ่งที่ปรากฎที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ ข้อกังวลเกี่ยวกับการให้บริการ หรือแหล่งข้อมูลของลิงก์นั้นๆ เป็นภาระหน้าที่ของผู้ให้บริการ หรือ แหล่งข้อมูลภายนอกทั้งสิ้น

 

4.ทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์นี้รวมถึงข้อความ เนื้อหา ซอฟท์แวร์ วีดีโอ ดนตรี เสียง กราฟิก รูปภาพ งานแสดง งานศิลปะ ภาพวาด ชื่อ โลโก้ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือวัสดุอื่นๆ (“เนื้อหา”) ได้รับความคุ้มครองโดยสิทธิในลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า และ/หรือ สิทธิในกรรมสิทธิ์อื่นๆ อยู่แล้ว เนื้อหาให้รวมถึง 

เนื้อหาที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของและเนื้อหาที่ควบคุมโดยบริษัทฯ ตลอดจนเนื้อหาที่เป็นเจ้าของ หรือ ถูกควบคุมโดยบุคคลที่สาม และได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ แล้ว บทความ รายงาน หรือองค์ประกอบอื่นใดของส่วนบุคคลทั้งหมดที่ถูกตกแต่งลงบนเว็บไซต์อาจเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ ท่านตกลงยอมรับที่จะยอมปฏิบัติตามการบอกกล่าวเรื่องของลิขสิทธิ์ หรือ ข้อจำกัดการใช้ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ตามส่วนที่เพิ่มเติมทั้งหมด

ท่านมิอาจใช้เครื่องหมายการค้า หรือ ชื่อทางการค้าใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ และท่านรับทราบว่าท่านมิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใดๆ ในชื่อและเครื่องหมายดังกล่าวทั้งหมดทั้งสิ้น ท่านตกลงยอมรับว่าจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที เมื่อท่านพบเห็นการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ การใช้เว็บไซต์โดยผู้หนึ่งผู้ใด หรือ ข้อร้องเรียนเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ไปละเมิดสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิตามสัญญา สิทธิตามประมวลกฎหมาย หรือ สิทธิตามกฎหมายจารีตประเพณีของคู่สัญญาอื่นใด

 

5.การให้อนุญาตและสิทธิในการดาวน์โหลด

ท่านมิได้รับสิทธิ หรือ ได้รับอนุญาตในการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ เนื้อหานอกเหนือไปจากสิทธิการใช้งานเว็บไซต์ที่ได้จำกัดไว้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้และเงื่อนไขการดาวน์โหลดตามข้อนี้ นอกจากนี้ท่านยังมิอาจลอกเลียน ทำซ้ำ เรียบเรียงใหม่ แปลกลับ ถอดประกอบ วิศวกรรมย้อนรอย จัดจำหน่าย เผยแพร่ จัดแสดง นำเสนอ เปลี่ยนแปลง โหลดขึ้นเพื่อนำไปเป็นผลงานใหม่ ถ่ายทอด หรือไม่ว่าวิธีการใดๆ อันเป็นการใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ 

เว็บไซต์และเนื้อหาได้จัดทำขึ้น ตามรูปแบบ “ตามที่ปรากฏ” ปราศจากการรับรองในทุกรูปแบบใดก็ตาม ไม่ว่าอย่างชัดแจ้ง หรือ โดยปริยาย ตามขอบเขตที่กว้างที่สุดเท่าที่กฎหมายจะสามารถอนุญาตให้ได้รวมการไม่รับรองในความเป็นเจ้าของ ความสามารถในการซื้อขายในตลาดได้ คุณภาพความพึงพอใจ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เพื่อการนั้นๆ และไม่ได้รับรองว่าปราศจากการละเมิดสิทธิความเป็นเจ้าของของคนอื่นๆ หรือบุคคลที่สามแต่อย่างใด บริษัทฯ ขอปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือความรับผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของเว็บไซต์ และไม่ขอรับรองว่าเว็บไซต์จะทำงานได้อย่างไม่ขัดข้อง ปราศจากความผิดพลาดหรือ ข้อขัดข้องที่ต้องได้รับการแก้ไขใดๆ ขอท่านได้โปรดเข้าใจว่าในบางเขตอำนาจนั้นไม่อนุญาตให้การยกเว้นความรับผิดโดยปริยายเบื้องต้นนั้น บังคับใช้ได้ ดังนั้นบางส่วนหรือทั้งหมดของข้อยกเว้นเบื้องต้นนั้นอาจจะไม่สามารถใช้บังคับกับท่านก็เป็นได้

บริษัทฯ ไม่รับรองว่าเว็บไซต์จะสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านได้ เว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์จะปฏิบัติการโดยปราศจากข้อผิดพลาด หรือ ไวรัสคอมพิวเตอร์ วอร์ม หรือ ม้าโทรจัน (Trojan Horse) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหายใดๆ ที่ท่านได้ประสบซึ่งเป็นผลมาจากตัวทำลายเหล่านั้น

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาที่จัดทำโดยบุคคลภายนอก และไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือ หรือ ความมีอยู่อย่างต่อเนื่องของสายโทรศัพท์ หรือ อุปกรณ์ที่ท่านใช้งานเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ข้อกำหนดการใช้เหล่านี้จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิตามประมวลกฎหมาย หรือสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

 

6.ข้อจำกัดความรับผิด 

ท่านรับทราบว่าการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์เป็นความเสี่ยงภัยของตัวท่านเองทั้งสิ้น หากท่านไม่พอใจกับเว็บไซต์ ข้อกำหนดการใช้ หรือเนื้อหาที่จะสามารถชดใช้เยียวยาให้ท่านได้ คือการที่ท่านเลิกใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น

เว้นไว้แต่เรื่องที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง หรือการเจ็บป่วย หรือความตายของผู้ใช้ที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ต่อท่าน หรือบุคคลอื่น สำหรับความเสียหายโดยตรง ความเสียพิเศษ ความเสียหายทางอ้อม ผลที่ตามมา หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความเสียหายทั้งหมดทั้งสิ้น ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือ ความสูญเสียผลกำไร หรือความเสียหายอื่นไม่ว่ารูปแบบใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการรับรอง ข้อสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรืออื่นใด ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นก็ตามเกี่ยวกับการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ กฎหมายที่ใช้บังคับอาจไม่อนุญาตข้อจำกัด หรือ ข้อยกเว้นความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ความเสียหายที่ผลที่ตามมา หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นอาจไม่ใช้บังคับกับท่าน

7.การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์

ท่านยอมรับว่า บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือคุณสมบัติทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ท่านตกลงยอมรับอีกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้

 

8.การชดใช้สินไหมทดแทน

ท่านตกลงว่าจะรับผิดชดใช้ ป้องกัน และ ไม่ทำอันตรายแก่บริษัทฯ พนักงาน ผู้แทน และ ตัวแทนของบริษัทฯ จากข้อร้องเรียน การดำเนินการตามกฎหมาย ข้อเรียกร้อง หรือกระบวนการอื่นที่ยกขึ้นสู้กับบริษัทฯ พนักงาน ผู้แทน และ ตัวแทนของบริษัทฯ ที่ยกขึ้นมาจากบุคคลที่สาม ตามขอบเขตแห่งการเรียกร้อง คดีความ การดำเนินการ หรือกระบวนการใดๆ ที่ยกขึ้นสู้กับบริษัทฯ พนักงาน ผู้แทน ผู้ขาย หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ โดยมีเหตุอันเกี่ยวเนื่องมาจาก

(ก) การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

(ข) การฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานของท่าน

(ค) ข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

(1) ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือ สิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอันเป็นสาธารณะอื่นๆ

(2) เป็นการใส่ร้าย หรือหมื่นประมาท หรือกระทำการอื่นอันเป็นผลให้เกิดความเจ็บป่วย หรือความเสียหายแก่บุคคลอื่น

(ง) การลบ การเพิ่มเติม การเติมเข้าไป การเปลี่ยนแปลง หรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์โดยตัวท่าน หรือ

(จ) การแถลงข้อความเป็นเท็จ หรือ การละเมิดการรับรอง หรือ การรับประกันโดยตัวท่านทำขึ้นมาเอง

การอ้างถึงข้อกำหนดการใช้ในข้อนี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ให้รวมไปถึงการใช้งานโดยบุคคลอื่นที่บุคคลอื่นเข้าสู่เว็บไซต์นี้โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านตกลงชดใช้ให้แก่บริษัทฯ พนักงาน ผู้แทน และตัวแทนของบริษัทฯ สำหรับค่าใช้จ่าย ความเสียหาย และความสูญเสีย (รวมถึง ค่าที่ปรึกษากฎหมายอย่างสมเหตุสมผล) ปูนบำเหน็จให้แก่บริษัทฯ พนักงาน ผู้แทน และตัวแทนของบริษัทฯ หรือการอื่นอันก่อให้เกิดแก่ บริษัทฯ พนักงาน ผู้แทน และตัวแทนของบริษัทฯ อันเกี่ยวข้องกับ หรือ เป็นผลมาจากข้อเรียกร้อง การฟ้องร้อง การดำเนินคดี กระบวนการพิจาราณาของบุคคลอื่นด้วย

 

9.การถ่ายโอนและผลตอบสนองของข้อมูล 

ข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้ถ่ายโอนผ่านเว็บไซต์นั้น ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ และถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ด้วย ห้ามมิให้ท่านทำการโอนถ่ายไปสู่ หรือนำออกจากเว็บไซต์ไปกระทำการผิดกฎหมาย ข่มขู่ ใส่ร้าย หมิ่นประมาท ทำการอนาจาร หรือทำเป็นเนื้อหาลามก หรือเนื้อหาอื่นใดที่สามารถทำให้เกิดความรับผิดตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งหรืออาญา

ท่านตกลงว่าบริษัทฯ อาจใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และการใช้งานของเว็บไซต์เป็นไปในทางที่ไม่เปิดเผยตัวตนของท่านได้

 

10.กฎหมายท้องถิ่นและกฎข้อบังคับ

เว็บไซต์นี้มิได้มีไว้สำหรับทุกคนในทุกๆ เขตอำนาจที่ซึ่งการเผยแพร่สิ่งพิมพ์ หรือความคงอยู่ของเว็บไซต์นั้นเป็นสิ่งต้องห้าม ดังนั้นผู้ซึ่งอยู่ภายใต้กฎข้อห้ามที่มีผลใช้บังคับอยู่เหล่านั้น ห้ามเข้าสู่เว็บไซต์

บริษัทฯ ไม่รับรองว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นั้น เหมาะสมกับการใช้หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายของท้องถิ่นที่ในทุกเขตอำนาจ ดังนั้นผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์นั้น เข้าใช้งานด้วยความตั้งใจของตนเอง และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การหารือข้อกฎหมายเป็นสิ่งที่ควรทำในกรณีที่เกิดข้อสงสัย

 

11.การยกเลิกสิ้นสุด

ไม่ว่าท่าน หรือ บริษัทฯ อาจยกเลิกข้อกำหนดการใช้เหล่านี้ได้ โดยที่มีหรือไม่มีสาเหตุได้ตลอดเวลา หากบริษัทฯ ยกเลิกข้อกำหนดการใช้นี้ บริษัทฯ จะอีเมลล์แจ้งให้ท่านทราบตามที่อยู่อีเมลล์ที่ท่านกรอกในขั้นตอนลงทะเบียน และให้ถือว่าท่านได้รับจดหมายอีเมลล์นั้นภายในหนึ่งชั่วโมงนับจากการโอนถ่ายข้อมูล การยกเลิกสิ้นสุดให้มีผล ณ ขณะนั้นทันที ท่านจะต้องรับผิดชอบในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลล์ของท่านให้แก่บริษัทฯ ทราบ ท่านอาจยกเลิกสิ้นสุดได้ โดยการยกเลิกการเป็นสมาชิก ณ ขณะที่ท่านยกเลิกสิ้นสุดนั้น ท่านต้องทำลายเนื้อหาทั้งหมด และสำเนาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมาจากการใช้งานเว็บไซต์ด้วย

 

12.การแยกออกจากกันได้และการสละสิทธิ์

หากข้อกำหนดใดในสัญญาฉบับนี้มีผลเป็นโมฆะต่อศาลที่มีเขตอำนาจ ความเป็นโมฆะของข้อบัญญัติข้อนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อข้อบังคับอื่นที่เหลืออยู่ของสัญญา ซึ่งให้มีผลบังคับใช้ได้เต็มที่ตามเดิม การสละสิทธิ์การบังคับใช้ข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดอื่นๆ ด้วย

 

13.สิทธิของบุคคลที่สาม

ข้อกำหนดการใช้ฉบับนี้ มิได้มีความตั้งใจในการกล่าวอ้างถึงบุคคลที่สาม (ไม่ว่าจะเป็นการอ้างถึงไว้ในข้อกำหนดการใช้ฉบับนี้ โดยชื่อ ชั้น คำบรรยาย หรืออื่นใด) ในการให้สิทธิประโยชน์ หรือสิทธิภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิแห่งบุคคลที่สาม ตามกฎหมายหรืออื่นๆ ที่กำหนดไว้ ที่บังคับไว้ภายใต้ข้อกำหนดนี้หรือข้อตกลงอื่นๆที่ อาจจะมีขึ้นเกี่ยวข้องกัน

 

14.สัญญาทั้งฉบับ

เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้ฉบับนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับท่านและให้มีผลลบล้างความเข้าใจ หรือ ข้อตกลงอื่นๆ (ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ วาจา) ที่มีมาก่อน ข้อกำหนดในข้อนี้ไม่มีผลเป็นการจำกัด หรือ ยกเว้นความรับผิดของคู่สัญญาเกี่ยวกับการฉ้อโกง

 

15.กฎหมายที่ใช้บังคับและขอบเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดการใช้ฉบับนี้ให้กฎหมายไทยเป็นกฎหมายบังคับใช้ และคู่สัญญาตกลงยื่นข้อเรียกร้องของตนในศาลไทยที่มีเขตอำนาจ

 

บริษัทฯ ไม่ได้สลักหลังหรือควบคุมเนื้อหาผู้ใช้ที่ถูกถ่ายโอน หรือโพสต์ไปยังเว็บไซต์ ดังนั้น บริษัทฯ ไม่รับประกันความถูกต้องแม่นยำ ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพเนื้อหาผู้ใช้ ท่านเข้าใจว่าการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านอาจเผชิญกับเนื้อหาผู้ใช้ที่เป็นการโจมตี หยาบคาย หรือ เป็นที่ถูกคัดค้านกับท่านได้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ กับเนื้อหาผู้ใช้รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงความผิดพลาด การละเว้นในเนื้อหาผู้ใช้ หรือความสูญเสีย หรือความเสียหายทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นโดยท่านซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานเนื้อหาผู้ใช้ที่ถูกโอนถ่าย อัพโหลด โพสต์อีเมลล์ หรือการอื่นใดที่เกิดขึ้นผ่านเว็บไซต์นี้

บริษัทฯ มีสิทธิที่จะนำเนื้อหาผู้ใช้ออกไป ถ้าบริษัทฯ พิจารณาแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วเห็นว่าเนื้อหานั้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานนี้ รวมถึงหากเนื้อหานั้นผิดกฎหมาย และ/หรือ ผิดแผกไปจากมาตรฐานที่ยอมรับได้เกี่ยวกับศีลธรรมอันดีงาม และ/หรือ ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ขอท่านได้โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงเนื้อหาผู้ใช้ที่ผิดแปลกไปจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ และ/หรือ มาตราฐานที่ยอมรับได้เกี่ยวกับศีลธรรมอันดีงาม และ/หรือ หลักการอื่นๆ ที่ปรากฏในนี้ และ/หรือที่ เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ได้ตามที่อยู่นี้: 180/1  ม.8 ซ.สุขสวัสดิ์ 74 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์หมายเลข +662 840 7391